برگزاری دوره های آموزشی مستمر برای پرسنل بخشهای مختلف

گروه آزمایشگاهی دانا متشکل از آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانش و آزمایشگاه تشخیص طبی نوین، جهت ارتقاء سطح...