• آزمایشگاه دانش (از ساعت 6 الی 21)، آزمایشگاه نوین (از ساعت 7 الی 23)
برگزاری دوره های آموزشی مستمر برای پرسنل بخشهای مختلف

برگزاری دوره های آموزشی مستمر برای پرسنل بخشهای مختلف

گروه آزمایشگاهی دانا متشکل از آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانش و آزمایشگاه تشخیص طبی نوین، جهت ارتقاء سطح کیفی خدمات، به روز رسانی دانش پرسنل و با هدف رعایت استاندارهای تکریم ارباب رجوع، اقدام به برگزاری دوره های متعدد آموزشی نموده است.

این دوره های آموزشی ضمن خدمت، برای پرسنل بخشهای مختلف آزمایشگاه ها از جمله بخشهای فنی، اداری، مالی و ... به صورت دوره ای و منظم در سالن کنفرانس گروه دانا برگزار میگردد.